Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Young people are often excluded or overlooked as political candidates.

 While women are often disadvantaged, young people are systematically marginalized because of their age, limited opportunities and projected lack of experience. The e-Discussion, co-convened by iKNOW Politics and United Nations Development Programme - UNDP4Youth invites students, young parliamentarians, political party and social movement activists, civil society and youth movement representatives as well as academia, government and international organizations representatives to contribute with their experiences.
Join the e-Discussion here: http://bit.ly/2qfh6PD
Οι νέοι είναι συχνά παραβλέπονται αποκλείονται ή ως υποψήφιοι πολιτικοί. Ενώ οι γυναίκες συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, οι νέοι είναι συστηματικά περιθωριοποιημένος εξαιτίας της ηλικίας τους, περιορισμένες ευκαιρίες και προβάλλεται έλλειψη εμπειρίας. Το e-Συζήτηση, ΣΥΝ-που συγκαλείται από την πολιτική και πάρουν United Nations Development Programme-UNDP 4 νεολαία καλεί τους φοιτητές, τους νέους βουλευτές, πολιτικό κόμμα και κοινωνικό κίνημα, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και το κίνημα της Νεολαίας καθώς και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβέρνηση και Εκπροσώπους διεθνών οργανισμών να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους.
Ενταχθεί στην e-Συζήτηση εδώ: http://bit.ly/2qfh6PD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου