Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

What is a green economy? How can there be a successful transition to one? This involves having young people connect the talk about the green economy, green societies and green jobs to their lifestyles. Read the Guidebook by UN EnvironmentInternational Labour Organization​, and UNESCO​ on what skills are required to make the transition to a green economy, while creating a new lifestyle to develop green jobs through the participation of #youth.
More: http://bit.ly/2pqQLNR
Τι είναι μια πράσινη οικονομία; Πώς μπορεί να υπάρξει μια επιτυχημένη μετάβαση προς ένα; Αυτό συνεπάγεται έχοντας νέους συνδέστε την κουβέντα για την πράσινη οικονομία, πράσινο κοινωνίες και πράσινες θέσεις εργασίας για τον τρόπο ζωής τους. Διαβάζεις τις οδηγίες από το UN EnvironmentInternational Labour OrganizationUNESCO και σε ποιες δεξιότητες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο τρόπο ζωής να αναπτυχθεί πράσινες θέσεις εργασίας μέσω της συμμετοχής της #νεότητας.
Περισσότερα: http://bit.ly/2pqQLNR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου