Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Calling all youth photographers! World Youth Skills Day

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.


Calling all youth photographers! World Youth Skills Day is coming up and we want you to participate in the #SkillsinAction Photo competition byUNESCO! Capture amazing moments when skills are in action, showing how Technical and vocational education and training (#TVET) and skills development are contributing to one of the following:

- Encouraging youth employment and entrepreneurship
- Promoting equity and gender equality
- Facilitating transition to sustainable economies a...

Δείτε περισσότερα
Καλώ όλους τους νέων! Η Παγκόσμια ημέρα των δεξιοτήτων των νέων πλησιάζει και θέλουμε να συμμετάσχετε στο #skillsinaction photo ανταγωνισμού by UNESCO! Σύλληψη καταπληκτικό στιγμές όταν οι δεξιότητες βρίσκονται σε δράση, δείχνοντας πως η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (#τεεκ) και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συμβάλλουν σε ένα από τα ακόλουθα:
- Ενθάρρυνση της απασχόλησης των νέων και της Επιχειρηματικότητας
- Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των φύλων
- Διευκόλυνση της μετάβασης σε βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες
Εισάγετε εδώ:
 http://bit.ly/2reYCN
Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου